PROCEDURA REKLAMACYJNA - CENTRUM SZKOLENIOWO- DORADCZE AGRAMON s.c.
 
1. Reklamację dotyczącą kursu lub szkolenia należy składać do 7 dni od ukończenia kursu/szkolenia, faksem, pocztą elektroniczną lub na piśmie do dyrektora Ośrodka Szkoleniowego

2. Reklamacja powinna  zawierać: nazwę szkolenia/kursu, datę rozpoczęcia i zakończenia, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji

3. Reklamacji podlega:
-  niewykonanie usługi szkoleniowej w ustalonym terminie
-  częściowe wykonanie usługi szkoleniowej powstałe z winy Ośrodka Szkoleniowego
-  niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej

4. Po złożeniu reklamacji Ośrodek Szkoleniowy ma 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, faksem, telefonicznie lub listownie) uczestnika kursu o decyzji Ośrodka Szkoleniowego w sprawie reklamacji.

5. W przypadku uznania roszczeń słuchacza, Ośrodek Szkoleniowy zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia szkolenia, którego dotyczy reklamacja na własny koszt.

6. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej  pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający) składający reklamację.

7. Klient ma prawo do odwołania od decyzji Ośrodka w terminie 7 dni. Odwołania należy dokonać w formie pisemnej.